Kursplan för Biomaterial II

Biomaterials II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB264
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F, Materialvetenskap A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 120 hp och genomgången Biomaterial I, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • jämföra och kontrastera olika metoder för behandling och läkemedelsdistribution som kräver stabila eller nedbrytbara material
 • förklara för hur materialens egenskaper påverkar viktiga cellulära processer, inflammation, ärrbildning eller regenerering
 • redogöra för funktion och användning av stamceller i regenerativt syfte
 • analysera resultat från implantation
 • värdera inverkan av design och materialegenskaper på mekanotransduktion

Innehåll

Metoder som använder material för ersättning eller reparation av mänskliga organ som till exempel ben, hud och blodkärl. Vanliga terapier och metoder för vävnadsregenerering inklusive cellterapier, genterapier och materialbaserade terapier.
.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, projektarbete, gästföreläsningar. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.