Kursplan för Avancerad materialsyntes

Advanced Materials Synthesis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB265
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Fasta tillståndets kemi, 5 hp, Materialkemi, 10 hp, Materialtillverkning II, 5 hp, samt Materialanalys, 10 hp.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för olika syntesprincipers möjligheter och begränsningar
 • argumentera för valet av lösning till ett visst syntesproblem med hänsyn till randvillkor
 • redogöra för olika ugnskonstruktioner inkl. temperaturmätningsprinciper
 • kritiskt läsa och analysera vetenskapliga artiklar inom materialkemiområdet
 • planera för praktiskt utförande av anvisat syntesprojekt och utföra det under begränsad handledning
 • i tal och skrift redovisa det egna syntesarbetet inklusive karakteriseringsaspekter och riskanalys
 • kritiskt bedöma och diskutera andras förslag och arbeten vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Planering och genomförande av syntesuppdrag att redovisas i projektform. Ugnsteknik och temperaturmätning. Rietveldanalys av pulverdiffraktogram.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, självplanerade laborationer (projekt).

Examination

Obligatoria: Seminarier (2 hp); Utförande av och muntlig och skriftlig redogörelse för projekten med intern opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  2., rev. and updated ed.: Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendiematerial. Kompletterande projektstyrd litteratur.

Versioner av litteraturlistan