Kursplan för Avancerad materialsyntes

Advanced Materials Synthesis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB265
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Fasta tillståndets kemi, Materialkemi 10 hp, Materialtillverkning II, Ytavbildning, samt genomgången kurs i Yt- och materialanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för olika syntesprincipers möjligheter och begränsningar
 • argumentera för valet av lösning till ett visst syntesproblem med hänsyn till randvillkor
 • redogöra för olika ugnskonstruktioner inkl. temperaturmätningsprinciper
 • kritiskt läsa och analysera vetenskapliga artiklar inom materialkemiområdet
 • planera för praktiskt utförande av anvisat syntesprojekt och utföra det under begränsad handledning
 • i tal och skrift redovisa det egna syntesarbetet inklusive karakteriseringsaspekter och riskanalys
 • kritiskt bedöma och diskutera andras förslag och arbeten vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Planering och genomförande av syntesuppdrag att redovisas i projektform. Ugnsteknik och temperaturmätning. Rietveldanalys av pulverdiffraktogram.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, självplanerade laborationer (projekt).

Examination

Obligatoria: Seminarier (2 hp); Utförande av och muntlig och skriftlig redogörelse för projekten med intern opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  2., rev. and updated ed.: Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendiematerial. Kompletterande projektstyrd litteratur.