Kursplan för Materialmodellering

Materials Modelling

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB266
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Fysik A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 120 hp med 1) Fasta tillståndets fysik I, 5 hp, eller Fasta tillståndets kemi, 5 hp, samt Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp, eller 2) 75 hp fysik eller kemi samt genomgångna 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan teoretiska beräkningsmetoder såsom HF (Hartree-Fock), DFT (Density Functional Theory) och semi-empiriska metoder.
 • diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa specifika problem inom materialvetenskap.
 • tolka populationsanalys och utifrån denna kunna styra och förutsäga egenskaper hos material
 • beskriva olika former av kooperativ magnetism.

Innehåll

Amorfa och kristallina material och koppling mellan orbitaler och band, olika teoretiska beräkningsmetoder. Brillouinzoner och DOS-kurvor. Populationsverktyg (PDOS, COOP). Fermi-Dirac-fördelningen och dess relation till DOS och population. Banddispersion och kristallanisotropi. Paramagnetism och spinnordning. Effekter av spinnpolarisation och styrning med elektronkoncentration (rigid band formalism).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp och seminariedeltagande samt godkänd laborationskurs , 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.