Kursplan för Material för hållbar utveckling

Materials and Sustainable Development

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB268
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Materialkemi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • diskutera innebörden i begreppet "hållbar utveckling" samt analysera materialutvecklingsproblematik utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter,
 • översiktligt diskutera human- och ekotoxikologiska effekter av material och materialanvändning,
 • diskutera energianvändning och energirelevanta material i ett perspektiv av hållbar utveckling,
 • översiktligt redogöra för tillämpningar av lagstiftning inom miljöområdet för utvinning, tillverkning och användning av material,
 • tillämpa förenklad livscykelanalysmetodik,
 • beskriva hur miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt och hur det kan implementeras för en verksamhet.

Innehåll

Begreppet "hållbar utveckling" och material: miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av materialanvändning och materialutveckling. Energianvändning och energirelevanta material analyseras i perspektiv av hållbar utveckling. Olika materialtypers miljöpåverkan under olika delar av deras livscykel samt avfallshantering och materialåtervinning. Toxikologiska aspekter på materialframställning och materialanvändning. Informationssökning i databaser. Orientering kring svensk miljölagstiftning. Företagsorienterat miljöarbete och miljöledningssystem (ISO 14001), miljöcertifiering och annan miljömärkning, samt miljöanpassad produktutveckling ("ekodesign"). I kursen ingår två mindre projekt: (i) en jämförande förenklad livscykelanalys i enlighet med ISO 14040; (ii) en fallstudie kring företagsorienterat miljöarbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt (i grupp).

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (5 hp). För godkännande krävs även godkända projektarbeten (4 hp) samt aktivt deltagande i seminarieverksamheten (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som någon av kurserna 1KB282 Hållbar utveckling ur ett materialperspektiv och TN285 Energi och livscykelanalys.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ashby, M. F. Materials and the environment : eco-informed material choice

  Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Relevant vetenskaplig litteratur.

Kompendier.