Kursplan för Material för hållbar utveckling

Materials and Sustainable Development

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB268
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Materialkemi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • diskutera innebörden i begreppet "hållbar utveckling" samt analysera materialutvecklingsproblematik utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
 • översiktligt diskutera human- och ekotoxikologiska effekter av material och materialanvändning.
 • diskutera energianvändning och energirelevanta material i ett perspektiv av hållbar utveckling.
 • översiktligt redogöra för tillämpningar av lagstiftning inom miljöområdet för utvinning, tillverkning och användning av material.
 • tillämpa förenklad livscykelanalysmetodik.
 • beskriva hur miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt och hur det kan implementeras för en verksamhet.

Innehåll

Begreppet "hållbar utveckling" och material: miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av materialanvändning och materialutveckling. Energianvändning och energirelevanta material analyseras i perspektiv av hållbar utveckling. Olika materialtypers miljöpåverkan under olika delar av deras livscykel samt avfallshantering och materialåtervinning. Toxikologiska aspekter på materialframställning och materialanvändning. Informationssökning i databaser. Orientering kring svensk miljölagstiftning. Företagsorienterat miljöarbete och miljöledningssystem (ISO 14001), miljöcertifiering och annan miljömärkning, samt miljöanpassad produktutveckling ("ekodesign"). I kursen ingår två mindre projekt: (i) en jämförande förenklad livscykelanalys i enlighet med ISO 14040; (ii) en fallstudie kring företagsorienterat miljöarbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt (i grupp).

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (5 hp). För godkännande krävs även godkända projektarbeten (4 hp) samt aktivt deltagande i seminarieverksamheten (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ashby, M. F. Materials and the environment : eco-informed material choice

  Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Relevant vetenskaplig litteratur.
Kompendier.