Kursplan för Kemisk energilagring

Chemical Energy Storage

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB269
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp kemi och fysik, varav minst 20 hp kemi inklusive Materialkemi 10 hp, alternativt Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • analysera och värdera energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort,
 • förklara och jämföra funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer,
 • beskriva och förklara de viktigaste vetenskapliga och tekniska faktorerna som påverkar elektrokemisk energilagring och -omvandling,
 • diskutera säkerhetsaspekter och miljökonsekvenser, samt motivera materialval för litiumbatterier, bränsleceller och superkondensatorer,
 • tillgodogöra sig och återge innehållet i vetenskapliga rapporter och artiklar.

Innehåll

Grundläggande begrepp inom energilagring och -omvandling, med fokus på litiumjonbatterier, superkondensatorer och bränsleceller. Säkerhetsaspekter, materialval och experimentella metoder för att utvärdera och jämföra litiumjonbatterier, superkondensatorer och bränsleceller. Vetenskapliga och tekniska faktorer som påverkar elektrokemisk energilagring och -omvandling. Anod- och katodmaterial. Elektrolytaspekter. Laboration med bl a analys av upp- och urladdningskurvor, polarisation och impedansspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, fördjupningsuppgifter i seminarieform (obligatoriska moment), laboration (obligatoriskt moment).

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, seminarier och laborationskurs, 2 hp.

För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet samt seminarierna och laborationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Tillämpad elektrokemi 10 hp (1KB717).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Berg, Helena Batteries for electric vehicles : materials and electrochemistry

  Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst