Kursplan för Energirelaterade material och katalys

Energy Related Materials and Catalysis

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB272
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Oorganisk kemi I, 10 hp, och Fysikalisk kemi I, 5 hp, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda relevanta experimentella metoder för att syntetisera och karaktärisera både nanostrukturerat material och bulkmaterial för energirelaterade tillämpningar och katalys
 • identifiera och använda teoretiska modeller för att förklara data från olika kemiska karaktäriseringsmetoder inom områdena energirelaterade material och katalys
 • förklara bindning, koordination och struktur i termer av kristallfälts- och ligandfältsteori för såväl fasta material som molekylära system
 • förklara hur geometrin samt den elektroniska strukturen hos molekyler och material i fast tillstånd påverkar dessa ämnens kemiska egenskaper med relevans för tillämpningar inom förnybar energi eller/och katalys.
 • förutsäga och tolka elektroniska strukturer i material som används i förnybara energisystem med hjälp av relevanta elektroniska strukturteorier
 • sammanfatta principer för homogen katalys och ge exempel på katalytiska reaktioner relaterade till bränsleproduktion och energiomvandling
 • redogöra för ett begränsat forskningsområde utifrån relevant vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Syntes av material: fastfas, sol-gel, gasfas (CVD/ALD). Karaktärisering av material och ytor: XRD, SEM och TEM, XPS, TGA och DSC. Syntes av bulk- och nanomaterial, samt nanokemiska egenskaper hos energirelevanta material. Kristallfältsteori för fasta material. Halvledare samt energirelevanta tillämpningar av halvledarmaterial. Heterogen och homogen katalys. Ytors struktur och funktion vid heterogen katalys. Struktur, bindning och reaktivitet hos koordinationsföreningar och metallorganiska komplex baserade på övergångsmetaller. 18-elektronsregeln och MO-teori. Mekanismer för ligandsubstitution och ligandaktivering.

Kursen innehåller ett litteraturstudieprojekt samt ett laborativt projekt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och laborationer.

Examination

Två skriftliga tentamina ( 2+3 hp) och seminarier (2 hp). För godkänd kurs krävs även godkänd laborationskurs (2 hp) och ett godkänt litteraturprojekt (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av alla dessa moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Energirelaterade material, 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursen baseras material som delas ut i samband med föreläsningarna. Rekommenderad litteratur : G. O. Spessard and G. L. Miessler, Organometallic Chemistry - Second Edition, Oxford University Press, B.D. Fahlman, Materials Chemistry, Springer and Anthony R. West, Solid State Chemistry, John Wiley & Sons.