Kursplan för Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material

Computational Quantum Chemistry for Molecules and Materials

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB273
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi eller fysik inklusive genomgången kurs Kemisk bindning med beräkningskemi för vilken minst 4 hp
  skall vara avklarade. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera hur kvantkemiska beräkningar kan ge unik information och förståelse om egenskaper hos molekyler och material,
 • kritiskt analysera de centrala delarna av kvantkemisk beräkningsmetodik för molekyler, med tonvikt på statisk och dynamisk elektronkorrelation,
 • kritiskt analysera de centrala aspekterna av kvantkemisk beräkningsmetodik för fasta material, ytor och gränssnitt, med särskilt fokus på periodiska beräkningar,
 • beräkna med några av ovanstående metoder och modeller i praktiska kvantkemiska beräkningar och tolka erhållna resultat,
 • analysera de viktigaste för- och nackdelarna med de metoder som diskuteras på kursen och ha förmåga att välja adekvat beräkningsmetod för specifik beräkningskemisk frågeställning,
 • värdera för de grundläggande principerna för några metoder som kombinerar kvantmekanik och kraftfält (QM/MM) och som kan användas för stora system, både molekyler och fasta material,
 • diskutera huvudaspekterna av forskningsartiklar i tillämpad kvantkemi,
 • diskutera några av de viktiga aktuella problem- och frågeställningarna inom området kvantkemiska metoder och beräkningar,
 • analysera några aspekter av maskininlärningsteknik inom modern beräkningskemi och e-vetenskap, såsom kraftfältutveckling och förutsägelser av molekyl- och materialegenskaper.

Innehåll

Kursens tonvikt ligger på hur kvantkemiska beräkningar kan tillämpas på enskilda molekyler och på kondenserade system (fast fas, ytor, nanomaterial), t.ex. för energi- och miljötillämpningar och i katalys, liksom de teoretiska grunderna för detta. Elektronkorrelerade metoder liksom beräkning av elektronstruktur "från bindningar till band" är centrala. Kursen orienterar också om kvantkemi som en byggnadssten inom multiskal-modellering. Kursen inleds med en kort översikt av de kvantmekaniska postulaten, och några viktiga begrepp och beteckningar inom kvantmekaniken.

Följande begrepp diskuteras under kursen: Potentialenergiytor, elektroniska egenskaper, Hartree-Fock-teori (restricted och unrestricted) för molekyler, DFT-teori, öppna-skal-system, Slater-determinanter, statisk och dynamisk elektronkorrelation (CI, CC, CASSCF, MPn). Periodiska DFT-beräkningar för material, basset av plana vågor, DOS (density of electronic states) och kvantkemiska modeller för beskrivning av omgivningseffekter. Icke-periodiska metoder för kondenserad materia. QM/MM-metodik. Beräkning och tolkning av molekyl- och materialegenskaper. Grunderna för maskininlärning och neurala nätverk.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaborationer, litteraturuppgift.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen (4 hp). Laborationer och litteraturprojekt med muntlig redovisning (6 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jensen, Frank Introduction to computational chemistry

  2. ed.: Chichester: Wiley, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dronskowski, Richard Computational chemistry of solid state materials : a guide for materials scientists, chemists, physicists and others

  Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst