Kursplan för Introduktion till materialsyntes och karakterisering

Introduction to Materials Synthesis and Characterisation

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB277
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp varav 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika syntesprinciper samt olika karakteriseringsprinciper för material
 • föreslå val av syntesmetodik utifrån kemisk bindningstyp.
 • kritiskt analysera fördelarna och begränsningarna med olika karakteriseringstekniker baserat på erhållen materialinformation
 • föreslå syntesmetodik samt karakteriseringsmetodik och utvärdera lämpligheten av olika val av dessa med hänsyn till teknisk utrustning, reaktivitet, renhet, mikrostrukturkrav och risknivå.

Innehåll

Generella principer för fastfasreaktioner, tunnfilmsbeläggningar och materialframställning från lösningar. Syntes av polymerer, porösa material, samt nanopartiklar och nanostrukturerade material. Introduktion till spridnings-, spektroskopi- och avbildningstekniker. Introduktion till karakterisering av materialegenskaper: magnetiska, elektrokemiska och mekaniska.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och demonstrationslaborationer.

Examination

Skriftliga prov motsvarande 4 hp. Seminarier tillsammans med övriga obligatoriska moment motsvarande 1 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålls genom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och seminarierna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.