Kursplan för Material för hållbarhet

Materials for Sustainability

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB279
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp varav 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppet "hållbar utveckling" inom materialområdet, och kritiskt diskutera materialutvecklingsproblematik utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
 • analysera resursproblematik och framställningsprocesser för material, samt miljöpåverkan som uppkommer genom materialanvändning.
 • diskutera hållbara strategier för materialåtervinning.
 • redogöra för tillämpning av livscykelanalys och kritiskt granska livcykelanalysstudier.
 • översiktligt diskutera human- och ekotoxikologiska effekter kopplade till material.

Innehåll

Begreppet "hållbar utveckling" och material. Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av materialanvändning och materialutveckling. Energianvändning och energirelevanta material analyseras i perspektiv av hållbar utveckling. Olika materialtypers miljöpåverkan under olika delar av deras livscykel samt avfallshantering och materialåtervinning. Toxikologiska aspekter på materialframställning och materialanvändning. Informationssökning i databaser.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier, projekt och laborationer.

Examination

Skriftlig examination vid kursens slut (4 hp). För godkännande krävs även aktivt deltagande i seminarieverksamheten (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och andra obligatoriska momenten (seminarier, projekt och laborationer).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.