Kursplan för Materialsyntes och karakterisering

Material Synthesis and Characterisation

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB280
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Alternativ 1: 120 hp med 60 hp kemi inklusive 10 hp oorganisk kemi och 10 hp fysikalisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

  Alternativ 2: 120 hp med 75 hp fysik eller kemi samt 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna för att syntetisera fasta material på olika metoder t.ex. från fast fas, lösning, smälta, gasfas
 • förklara principerna bakom, och vilken typ av information som erhålls från olika karakteriseringstekniker
 • värdera styrkor och begränsningar hos olika syntes- och karakteriseringsmetoder
 • föreslå tekniska tillämpningar av material som producerats med olika syntesmetoder
 • kritiskt analysera hur och varför den kemisk bindningens natur i ett material påverkas av den syntesvägen och den påverkar de resulterande materialegenskaperna
 • syntetisera ett material genom en mängd olika syntesvägar, efter att ha bedömt deras lämplighet
 • bedöma lämpligheten av olika karakteriseringstekniker (t.ex. för att bestämma form, renhet och andra egenskaper) för ett visst material, utföra olika mätningar för ett material och analysera data
 • föreslå och kritiskt utvärdera lämpligheten av syntes- och karakteriseringsmetoder för ett material riktat mot en specifik tillämpning

Innehåll

Kursen kommer att innehålla detaljer om fastfassyntes, lösningsbaserad syntes (samutfällning, solvotermisk, sol-gel, mikrovågssyntes), syntes från smälta, förbränningssyntes, gasfassyntes för tunna beläggningar (PVD, CVD, sputtring), och polymersyntes.

Det kommer också att täcka spridningstekniker (t.ex. XRD, PDF-analys), spektroskopiska tekniker (t.ex. IR, Raman, XPS, XAS, UV-vis), avbildning (t.ex. SEM, AFM, TEM), metoder för studerande av materialegenskaper såsom elektrokemisk, mekanisk och magnetisk karakterisering (t.ex. SQUID, MOKE, NMR).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (6 hp). Godkända laborationer, genom närvaro och skriftliga redovisningar (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.