Kursplan för Kemisk termodynamik

Chemical Thermodynamics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2003-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 10 hp matematik, genomgången Flervariabelanalys samt Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
 • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typer av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
 • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
 • använda statistiska överväganden på molekylär nivå för att beräkna termodynamiska storheter ur spektroskopiska data samt resonera kring molekylära egenskaper för att tolka resultaten
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
 • exemplifiera hur kursinnehållet har betydelse för människa och miljö

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor; laboratoriemetodik. Numeriska beräkningar av termodynamiska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins' physical chemistry

  9. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Använd alltid senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst