Kursplan för Yt- och kolloidkemi

Colloid and Interface Chemistry

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB303
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 60 hp kemi inklusive Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, samt Fysikalisk kemi I, 5 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera grundläggande ytkemiska begrepp samt analysera och genomföra beräkningar på ytkemiska problem med relevans för dessa begrepp
 • diskutera och redogöra för faktorer som påverkar fasbeteende och aggregatstruktur i självassocierade system
 • analysera och lösa problem avseende termodynamiska och elektrostatiska egenskaper hos kolloider
 • redogöra för hur elektrokinetiska effekter uppkommer samt utföra beräkningar av motsvarande egenskaper
 • ge exempel på hur de olika kursmomenten anknyter till verksamheter inom samhälle och näringsliv
 • utföra risk- och säkerhetsbedömningar på laborativt arbete samt diskutera och dokumentera laborationernas innehåll och resultat i skriftliga rapporter

Innehåll

Ytors termodynamik, ytspänning, ytenergi, ytadsorption, adhesion och kohesion. Vätning och kontaktvinkel. Elektriska dubbelskikt och elektrokinetiska processer. Miceller och självassocierade system. Intermolekylär växelverkan och växelverkningar mellan kolloidala partiklar. Polymeradsorption och sterisk stabilisering. Tekniska tillämpningar av ytkemiska- och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Seminarier (2 hp), laborationer (2 hp) samt projekt med muntlig presentation och skriftlig rapport (3 hp) anordnas under kursens gång. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet på den skriftliga tentamen (3 hp), seminarierna samt laborationerna. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.