Kursplan för Fysikalisk kemi

Physical Chemistry

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB308
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Kemiska principer I, 10 hp, 5 hp matematik samt genomgången Envariabelanalys, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning med användande av relevanta begrepp samt utföra beräkningar på motsvarande egenskaper
 • diskutera vätskors, lösningars och blandningars egenskaper vid gränsytor och i bulk, samt beskriva ytaktiva ämnens egenskaper och diskutera drivkrafter och egenskaper hos självassocierande system samt utföra enklare beräkningar av motsvarande egenskaper
 • redogöra för grundläggande begrepp inom reaktionskinetik samt utföra beräkningar för reaktioner med flera mekanismsteg
 • välja lämpliga experimentella metoder för att bestämma reaktionshastighet samt tillämpa denna kunskap på relevanta problem
 • redogöra för grundläggande fotokemiska och katalytiska processer och reaktioner
 • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enkla risk- och säkerhetsbedömningar
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
 • ge exempel på hur kursinnehållet är relevant för människan och miljön

Innehåll

Transportprocesser: konduktivitet i elektrolytlösningar, diffusion, viskositet, sedimentation, centrifugering.
Ytkemi och intermolekylära krafter: vätning, ytspänning, Laplace-tryck, amfifila molekyler, ytfilmer, ytöverskott, självaggregering, Bornenergi.
Kinetik: reaktionshastighet, reaktionsordning, reaktionsmekanismer, relaxationsmetoder, steady-state approximationen, aktiveringsenergi, aktiverat komplex, Arrhenius' ekvation, kedjereaktioner, fotokemiska reaktioner, kvantutbyte, homogen och heterogen katalys, adsorptionsisotermer, användning av Lambert-Beers lag.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer. Dessutom sker träning i att söka och sammanställa vetenskaplig information i ett mindre projekt.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (5 hp). För godkänt betyg krävs dessutom godkända laborationer (3 hp) samt godkänt projekt (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det teoretiska provet och laborationerna. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II, 1KB301 Fysikalisk kemi eller 1KB307 Fysikalisk kemi I.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.