Kursplan för Fysikalisk kemi

Physical Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB308
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kemiska principer I, 10 hp, 5 hp matematik samt genomgången Envariabelanalys, 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning med användande av relevanta begrepp samt utföra beräkningar på motsvarande egenskaper
 • diskutera vätskors, lösningars och blandningars egenskaper vid gränsytor och i bulk, samt beskriva ytaktiva ämnens egenskaper och diskutera drivkrafter och egenskaper hos självassocierande system samt utföra enklare beräkningar av motsvarande egenskaper
 • redogöra för grundläggande begrepp inom reaktionskinetik samt utföra beräkningar för reaktioner med flera mekanismsteg
 • välja lämpliga experimentella metoder för att bestämma reaktionshastighet samt tillämpa denna kunskap på relevanta problem
 • redogöra för grundläggande fotokemiska och katalytiska processer och reaktioner
 • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enkla risk- och säkerhetsbedömningar
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
 • ge exempel på hur kursinnehållet är relevant för människan och miljön

Innehåll

Transportprocesser: konduktivitet i elektrolytlösningar, diffusion, viskositet, sedimentation, centrifugering.

Ytkemi och intermolekylära krafter: vätning, ytspänning, Laplace-tryck, amfifila molekyler, ytfilmer, ytöverskott, självaggregering, Bornenergi.

Kinetik: reaktionshastighet, reaktionsordning, reaktionsmekanismer, relaxationsmetoder, steady-state approximationen, aktiveringsenergi, aktiverat komplex, Arrhenius' ekvation, kedjereaktioner, fotokemiska reaktioner, kvantutbyte, homogen och heterogen katalys, adsorptionsisotermer, användning av Lambert-Beers lag.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer. Dessutom sker träning i att söka och sammanställa vetenskaplig information i ett mindre projekt.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (5 hp). För godkänt betyg krävs dessutom godkända laborationer (3 hp) samt godkänt projekt (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det teoretiska provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II, 1KB301 Fysikalisk kemi eller 1KB307 Fysikalisk kemi I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins' physical chemistry

  9. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Använd alltid senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst