Kursplan för Mjuka ytor och kolloidala system

Soft Materials and Colloidal Systems

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB311
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-09-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp med 30 hp kemi. 5 hp fysikalisk kemi eller Materialkemi 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamenuppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och reflektera kring fasrelationer och fasstruktur i självassocierade lipid- och surfaktantsystem
 • redogöra för och reflektera kring termodynamiska, elektrostatiska och mekaniska aspekter på kolloidala lösningars stabilitet
 • analysera och tolka resultat från några vanligt förekommande tekniker för att studera struktur, växelverkan och dynamik i kolloidala lösningar
 • resonera muntligt och skriftligt kring yt- och kolloidkemiska problemställningar
 • beskriva och reflektera kring hur självassocierade kolloidala system kan utnyttjas för tekniska tillämpningar inom material-och läkemedelsområdet

Innehåll

Självassocierande lipid- och surfaktantsystem, fasrelationer och fasstruktur, flytande kristallina faser. Miceller, vesiklar och biologiska membran. Statisk och dynamisk ljusspridning, elektronmikroskopi. Kolloidala lösningar, sterisk stabilisering, ytkrafter och polymeradsorption. Tekniska tillämpningar av -självassocierade och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier/projekt, laborationer och demonstrationer.

Examination

Skriftligt teoriprov anordnas i slutet av kursen. Godkänt seminariearbete samt godkänt laboratoriearbete krävs för att kursen skall godkännas. Skriftligt teoriprov motsvarar 3hp, seminarieredovisning 1hp och laborationer 1hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av teoriprovet, seminarieredovisningen och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som Yt- och kolloidkemi, 7,5 hp

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.