Kursplan för Mjuka ytor och kolloidala system

Soft Materials and Colloidal Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB355
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 30 hp kemi. Fysikalisk kemi med termodynamik, 10 hp, rekommenderas.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för fasrelationer och fasstruktur i självassocierade lipid- och surfaktantsystem
 • redogöra för termodynamiska, elektrostatiska och mekaniska aspekter på kolloidala lösningars stabilitet
 • beskriva några vanligt förekommande tekniker för att studera struktur, växelverkan och dynamik i kolloidala lösningar
 • redogöra muntligt och skriftligt för yt- och kolloidkemiska problemställningar
 • beskriva hur självassocierade kolloidala system kan utnyttjas för tekniska tillämpningar inom material- och läkemedelsområdet

Innehåll

Självassocierande lipid- och surfaktantsystem, fasrelationer och fasstruktur, flytande kristallina faser. Miceller, vesiklar och biologiska membran. Statisk och dynamisk ljusspridning, elektronmikroskopi. Kolloidala lösningar, sterisk stabilisering, ytkrafter och polymeradsorption. Tekniska tillämpningar av -självassocierade och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier/projekt, laborationer och demonstrationer.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt teoriprov anordnas i slutet av kursen. Godkänt Projekt/seminariearbete samt godkänt laboratoriearbete krävs för att kursen skall godkännas. Skriftligt prov motsvarar 3 hp. Seminarie-/projektredovisningar och laborationer motsvara 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av teoriprovet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Yt- och kolloidkemi, 7,5 hp

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019