Kursplan för Molekylär modellering och simulering

Molecular Modelling and Simulation

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB359
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp rekommenderas.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • värdera och analysera användbarhet och begränsningar i både modeller och simuleringsmetoder
 • beskriva olika beräkningsmetoder som används för att beräkna fri energi och kemisk potential och bedöma vilken metod som bör användas för olika typer av frågeställningar
 • analysera kemiskt relevanta frågeställningar med avseende på användningen av olika simuleringsverktyg såsom periodiska randvillkor, parallellberäkningar, klusterförflyttningar och slumptalsgenerering
 • tillämpa olika simuleringsmetoder för att modellera dynamik och struktur hos molekyler, vätskor och fasta material samt presentera resultatet i en rapport som motsvarar kursens nivå
 • söka, sammanställa och presentera information som utgår från en frågeställning relaterad till kursinnehållet

Innehåll

Molekyldynamik, Monte Carlosimuleringar. Brownsk dynamik. Lagrange- och Hamiltonfunktionen. Utökade Lagrangemetoder. Simulering i olika ensembler. Kraftfält för molekyler, vätskor och fasta material. Flerkropps- och polarisationsmodeller. Tillståndssummor och fri energi. Fasjämvikt och fasövergångar. Simulering i bulk, av ytor, polymerer och kolloider.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt och laborationer

Examination

Inlämningsuppgifter samt skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut 3 hp. Laborationer och projekt 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av den teoretiska delen och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 1KB353.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.