Kursplan för Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder

Statistical Thermodynamics: Theory and Simulation Methods

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB362
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi eller fysik inklusive Termodynamiska principer och Kemisk bindning med beräkningskemi. Flervariabelanalys rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • diskutera den fysikaliska tolkningen och motivera användningen av olika ensembler och tillståndssummor samt beräkna termodynamiska egenskaper hos modellsystem
 • motivera och tolka växelverkningspotentialer samt beräkna termodynamiska egenskaper ur motsvarande konfigurationsintegraler för olika modellsystem
 • analysera och tillämpa teorin för fördelningsfunktioner på fluider
 • analysera frågeställningar om adsorption och fasjämvikter med hjälp av gittermodeller och utföra beräkningar med hjälp av motsvarande teorier
 • värdera och analysera användbarhet och begränsningar i både modeller och simuleringsmetoder
 • analysera kemiskt relevanta frågeställningar med avseende på användningen av olika simuleringsverktyg såsom periodiska randvillkor, parallellberäkningar, och slumptalsgenerering
 • beskriva och analysera olika simuleringsmetoder och tillämpa dessa för att modellera dynamik och struktur hos molekyler, vätskor och fasta material samt presentera resultatet i en rapport som motsvarar kursens nivå
 • söka, sammanställa och presentera information som utgår från en frågeställning relaterad till kursinnehållet

Innehåll

Boltzmannstatistik. Ensembler. Klassisk statistisk termodynamik. Fördelningsfunktioner. Virialutvecklingar. Debye-Hückelteorin för elektrolytlösningar. Gittermodeller för vätskor. Bragg-Williamsapproximationen. Molekyldynamik. Monte Carlo-simuleringar. Brownsk dynamik. Lagrange- och Hamiltonfunktionen. Utökade Lagrangemetoder. Simulering i olika ensembler. Kraftfält för molekyler, vätskor och fasta material. Flerkropps- och polarisationsmodeller. Tillståndssummor och fri energi. Simulering i bulk, av ytor, polymerer och kolloider.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, projekt och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut 6 hp, laborationer 1 hp samt muntlig och skriftlig redovisning av projekt 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av den teoretiska delen, projektet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurser kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB354 Statistisk termodynamik eller 1KB359 Molekylär modellering och simulering.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.