Kursplan för Biokemi

Biochemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB409
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera olika klasser av biomolekyler och strukturer och redogöra för grundläggande samband mellan deras struktur och funktion samt översiktligt beskriva prokaryota och eukaryota cellers organisation
 • redogöra för de molekylära principerna för katalys och reglering av enzymaktivitet i levande celler.
 • beskriva transport och signalhantering i levande celler
 • beskriva energiomsättning i levande celler
 • planera, genomföra och i laboratoriejournal dokumentera proteinseparationer och analyser samt enzymkinetiska mätningar på ett korrekt och säkert sätt. Förklara metoderna samt muntligt/skriftligt redogöra för experimentella resultat. Utföra grundläggande risk- och säkerhetsbedömningar
 • förklara den kemiska/biologiska bakgrunden till vardagliga biologiska fenomen samt beskriva biokemins roll i människan, miljön och samhället

Innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Olika typer av receptorer. Översikt av energimetabolism. Principer för energiomvandling i cellulära system. Kromatografiska, elektroforetiska och enkla enzymkinetiska metoder för rening och analys av biomolekyler.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Projekt i form av grupparbete.

Examination

Skriftlig tentamen motsvarar 5 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. Projektet motsvarar 1 hp och examineras muntligt. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de examinerade momenten. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB408 (Biokemi I).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Seventh, international edition.: New York, NY: W.H. Freeman, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan