Kursplan för Organisk synteskemi

Synthetic Organic Chemistry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB419
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 10 hp organisk kemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva syntetiskt relevanta organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanism
 • diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer
 • relatera föreningars struktur till deras reaktivitet
 • ge exempel på hur organiska föreningars egenskaper, inklusive reaktivitet, kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden
 • planera och genomföra grundläggande organiska transformationer av betydelse för organisk syntes, genomföra enklare riskbedömning och löpande dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Organisk-kemiska reaktioner av industriellt relevanta föreningsklasser t.ex. aromater, estrar, alkoholer, aminer, aldehyder, karboxylsyror, lipider och aminosyror. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Begrepp och reagens för synteskemi (t.ex. oxidation, reduktion, Lewissyror och Lewisbaser, Grignardreagens, organolitiumreagens). Mekanismer för katalytiska reaktioner: Syra-baskatalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller. Orientering om spektroskopi och analysmetodik i organisk kemi. Risker och skyddsfrågor för laboratoriearbete samt för ekonomiska och miljömässiga ställningstaganden.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Organisk synteskemi 1KB407

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart Organic chemistry

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst