Kursplan för Proteiner och läkemedel

Proteins and Drugs

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB423
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 15 hp biokemi samt genomgången Proteiners struktur och funktion, alternativt (2) 60 hp varav minst 40 hp biologi samt 15 hp biokemi samt genomgången Proteiners struktur och funktion
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur proteiners egenskaper relaterar till olika sjukdomsprocesser
 • beskriva hur läkemedel riktade mot proteiner fungerar
 • beskriva olika typer av proteinläkemedel
 • principiellt designa en molekyl som interfererar med ett proteins normala funktion
 • experimentellt identifiera och karaktärisera molekyler som modulerar proteiners normala funktioner
 • framställa och presentera en vetenskaplig poster

Innehåll

Exempel och koncept: Läkemedelsprojekt definierade av proteinklass, t.ex. proteaser. Projekt definierade av sjukdomsområden, t.ex. cancer, antivirala läkemedel.
Läkemedelssubstanser: Naturen som källa för läkemedel. "Rational drug design". Fragmentbaserad läkemedelsutveckling.
Läkemedelstargets: Receptorer, jonkanaler, enzymer, nukleinsyror.
Biokemiska metoder för läkemedelsutveckling: Targetidentifiering och karaktärisering. Leadidentifiering och karaktärisering.
Leadoptimering: selektivitet, resistens, ADME, pro-drugs.
Från läkemedelsindustrin till kliniken.
Individuellt projekt: Mekanismen för hur ett givet läkemedel fungerar på biokemisk nivå ska presenteras i form av en vetenskaplig poster.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av teoretiska övningar och projekt.
Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (2,5 hp) examineras under kursens gång. En övergripande skriftlig examination (2,5 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga obligatoriska moment. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Proteiner och läkemedel 5 hp (1KB404).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

Vetenskapliga artiklar och Internetresurser för läkemedelsutveckling.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Seventh, international edition.: New York, NY: W.H. Freeman, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst