Kursplan för Enzymologi och bioorganisk katalys

Enzymology and Bioorganic Catalysis

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB424
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi varav minst 5 hp på avancerad nivå inklusive 30 hp biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • analysera samband mellan struktur och funktion i biokatalyserade reaktioner.
 • förutsäga tänkbara mekanismer för en given reaktion.
 • utforma strategier för analys av katalyserade reaktioners kinetiska mekanismer.
 • ge exempel på tillämpningar av biokatalys för industriella och andra ändamål.

Innehåll

Reaktionsenergier, reaktionskoordinater, aktiverade komplex och övergångstillstånd (termodynamiska aspekter av katalys). Enzymkinetik (steady­state­kinetik, pre­steady­state kinetik). Reaktionsmekanismer (ligandbindning; katalytiska grupper: syra/bas, nukleofil, elektrofil, co­faktorer, metaller och entropieffekter). Struktur­reaktivitets­korrelationer (t. ex. Hammett­ekvationen). Experimentell analys av katalytiska kinetiska mekanismer (spektrometri, röntgenkristallografi, stopped flow, isotopieffekter). Statistiska metoder för modellidentifiering. Modellering av enzymatiska reaktioner. Stereokemiska mekanismer. Struktur/funktionssamband (proteinveckning, mutagenes, enzyminhibition, evolution av katalytisk mekanism, katalytiska antikroppar). Katalytisk nukleinsyra (ribozymer, katalytiskt DNA).

Undervisning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer. Deltagande i övningar och laborationer är obligatoriskt. Dessutom skall ett obligatoriskt litteraturprojekt genomföras.

Examination

Skriftligt prov (8 hp). Laborationer samt muntlig och skriftlig redovisning av litteraturprojekt (7 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB463 Enzymologi och bioorganisk katalys, 15 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Frey,, P.A. Hegeman,, A.D. Enzymatic Reaction Mechanisms

  Oxford University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst