Kursplan för Bioteknisk metodik

Methods in Biotechnology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB426
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F, Teknik G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2020
 • Behörighet: 40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Grundläggande kemi, genomgången Grundläggande organisk kemi samt 5 hp inom cellbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Studenten ska i kursen få både teoretiska och praktiska färdigheter inom bioteknisk metodik.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • isolera, identifiera och karaktärisera biomolekyler med tonvikt på proteiner.
 • planera och genomföra egna praktiska projekt i grupparbetesform.
 • kritiskt utvärdera experimentella resultat, diskutera för- och nackdelar med olika metoder samt föreslå och utveckla alternativa metoder.

Innehåll

Strategier och metoder för isolering och karaktärisering av biomolekyler (kromatografi, elektrofores, spektroskopi, mm). Framställning av rekombinanta proteiner. Skräddarsydda proteiner. Kvalitativa och kvantitativa studier av biomolekylära interaktioner och mekanismer, struktur-funktionssamband, enzymkinetik. Membranbiokemi. Laborationer: Laborationsdelen genomförs i form av realistiska projekt i mindre grupper där grundläggande metoder för expression, separation och analys ingår. I projekten ingår också försöksplanering, inhämtning av information, sammanställning och utvärdering av erhållna resultat.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Övningar och laborationer (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från det skriftliga provet och resultatet från övningar/laborationer. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB412 Bioteknisk metodik, 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

 • Price, Nicholas C.; Nairn, Jacqueline. Exploring proteins : a student's guide to experimental skills and methods

  Oxford: Oxford University Press, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Seventh, international edition.: New York, NY: W.H. Freeman, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst