Kursplan för Bioteknisk metodik

Methods in Biotechnology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB426
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F, Teknik G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 10 hp kemi. Genomgångna Grundläggande kemi och Grundläggande organisk kemi samt genomgången Cellbiologi varav 5 hp avklarade.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Studenten ska i kursen få både teoretiska och praktiska färdigheter inom bioteknisk metodik.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • isolera, identifiera och karaktärisera biomolekyler med tonvikt på proteiner.
 • planera och genomföra egna praktiska projekt i grupparbetesform.
 • kritiskt utvärdera experimentella resultat, diskutera för- och nackdelar med olika metoder samt föreslå och utveckla alternativa metoder.

Innehåll

Strategier och metoder för isolering och karaktärisering av biomolekyler (kromatografi, elektrofores, spektroskopi, mm). Framställning av rekombinanta proteiner. Skräddarsydda proteiner. Kvalitativa och kvantitativa studier av biomolekylära interaktioner och mekanismer, struktur-funktionssamband, enzymkinetik. Membranbiokemi. Laborationer: Laborationsdelen genomförs i form av realistiska projekt i mindre grupper där grundläggande metoder för expression, separation och analys ingår. I projekten ingår också försöksplanering, inhämtning av information, sammanställning och utvärdering av erhållna resultat.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Övningar och laborationer (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från det skriftliga provet och resultatet från övningar/laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB412 Bioteknisk metodik, 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Price, Nicholas C.; Nairn, Jacqueline. Exploring proteins : a student's guide to experimental skills and methods

  Oxford: Oxford University Press, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst