Kursplan för Biokemisk teknik

Biochemical Technology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB428
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik inklusive Kemiska principer, I 10 hp, och Biokemi I, 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • producera, isolera, identifiera och karaktärisera biomolekyler, med tonvikt på proteiner och nukleinsyror
 • planera och genomföra biokemisk-tekniska projekt, inkl. sammanställning och utvärdering av erhållna resultat
 • kritiskt utvärdera experimentella resultat, diskutera för- och nackdelar med olika biokemiska metoder samt föreslå alternativa metoder
 • analysera nukleinsyre- och proteinsekvenser, deras olika strukturnivåer och använda sådan information för att förutsäga dessa molekylers egenskaper
 • beskriva hur biomolekyler kan användas för olika vetenskapliga ändamål, t.ex. utveckling och produktion av medicintekniska, diagnostiska och bioteknologiska produkter samt läkemedel
 • jämföra forskning/utveckling och industriella processer och förklara hur uppskalning kan göras
 • förklara hur GMP/GLP tillämpas i industriell produktion

Tekniska och industriella perspektiv skall beaktas i samtliga mål.

Innehåll

Teori:

 • Strategier och metoder för produktion, isolering och karakterisering av biomolekyler (syntes/biologisk produktion, kromatografi, elektrofores, spektroskopi, mm)
 • Peptid- och nukleinsyresyntes
 • Genteknik och riktad evolution
 • Framställning av rekombinanta och skräddarsydda proteiner
 • Immobilisering av biomolekyler på fasta faser
 • Aktuella tekniker för sekvensering, strukturbestämning och analys av biomolekyler, bioinformatik och struktur-funktionssamband
 • Kvalitativa och kvantitativa studier av molekylära interaktioner och mekanismer, enzymkinetik, membranbiokemi, enzymreaktorer
 • Exempel på bioteknisk, medicinsk och annan vetenskaplig användning av proteiner

Laborationer:

 • Expression, rening och karakterisering av protein som sammanhållet projekt.
 • Protein-ligandinteraktion
 • Utveckling och användning av enzymreaktor

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbete, laborationer och eventuellt studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp). Övningar, laborationer och övriga obligatoriska moment motsvarar 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från samtliga examinerade moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Walsh, Gary Proteins : biochemistry and biotechnology

  Second edition: Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Även annan grundläggande textbok i biokemi fungerar

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan