Kursplan för Utveckling av biologiska läkemedel

Development of Biologicals

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB429
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Farmaceutisk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Något av följande krävs: (1) 120 hp inklusive Biokemisk teknik, 10 hp, eller Bioteknisk metodik, 5 hp. 5 hp kemi/farmaceutisk vetenskap/molekylär bioteknik på avancerad nivå alternativt kursen Experimentella metoder i strukturbiologi, 10 hp. Genomgången Biologiska läkemedel I 7,5 hp; (2) 120 hp inklusive Läkemedelsutveckling. Genomgången Biologiska läkemedel I 7,5 hp; (3) Inom Apotekarprogrammet gäller att den studerande har följt alla tidigare kurser på termin 1-7 och har minst 150 hp inom programmet inklusive Farmaceutisk bioteknologi, samt har genomgått Biologiska läkemedel 7,5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för funktion, struktur och egenskaper hos olika typer av biologiska läkemedel
 • redogöra för och jämföra tekniker som används för utveckling av biologiska läkemedel
 • argumentera för val av strategier för design och produktion av biologiska läkemedel
 • beskriva och motivera val av kemiska analyser som används för att identifiera och karaktärisera biologiska läkemedel
 • tillämpa biokemiska metoder för produktion och analys av biologiska läkemedel
 • argumentera för etiska aspekter av utveckling och användning av biologiska läkemedel

Innehåll

Ingenjörsmässiga aspekter på utveckling av biologiska läkemedel. Introduktion till design och egenskaper hos olika typer av proteinläkemedel, t.ex. antikroppar, antikroppsanaloger, enzymer, hormoner och andra typer av biologiska läkemedel. Läkemedlenas struktur och fysikalisk-kemiska egenskaper, samt hur de kan studeras på olika nivåer. Möjligheten att med olika ingenjörsmässiga metoder designa nya/optimerade varianter. Funktionella analyser av läkemedlenas biologiska effekt. Strategier och metoder för produktion av biologiska läkemedel, inkl. uppskalning. Kommersiella och etiska aspekter av utveckling och användning av biologiska läkemedel.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, laborationer, ev. studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (5 hp). Övningar, laborationer och övriga obligatoriska moment motsvarar (2,5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från samtliga examinerade moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

(eller senare upplaga)

Vetenskapliga tidskrifter

Versioner av litteraturlistan