Kursplan för Introduktion till biokemi

Introduction to Biochemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB432
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 90 hp inom naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de kemiska egenskaperna hos biomolekyler och grundläggande principer för kemisk bindning.
 • förklara sambandet mellan biomolekylers struktur och funktion.
 • redogöra för molekylära processer och termodynamik i biologiska system.
 • planera, genomföra, dokumentera och redogöra för biokemiska experiment.
 • utvärdera samt använda vetenskaplig litteratur och internetresurser för att undersöka biokemiska frågeställningar.

Innehåll

Kemiska principer för strukturen och egenskaperna hos biomolekyler och molekylära komplex i levande celler.
Makromolekylers struktur (strukturella nivåer, dynamik och modifieringar) samt samband mellan struktur och funktion.
Molekylära interaktioner i biologiska system.
Molekylära processer och termodynamik i biologiska system, såsom proteinveckning, protein-ligand-interaktioner, enzymkatalys, bioenergetik och energitransformation, transport och signaltransduktion
Visualisering av makromolekyler med datorgrafik.
Vanliga metoder för framställning och karakterisering av biomolekyler.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, projekt. Laborationer och projekt genomförs individuellt eller i grupp.

Examination

Laborationer och projekt (4 hp). Laborationer redovisas skriftligt. Projekt redovisas muntligt och skriftligt. Skriftlig tentamen i slutet av kursen (6 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av de praktiska övningarna/projekt och det skriftliga provet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som någon av kurserna Biokemi 10 hp (1KB409) eller Biokemi I 5 hp (1KB408).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.