Kursplan för Moderna metoder för organisk syntes

Modern Methods in Organic Synthesis

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB443
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi inklusive minst 15 hp organisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och jämföra de relativa fördelarna med olika moderna syntetiska metoder
 • presentera och kritiskt utvärdera aktuell vetenskaplig litteratur om syntetiska metoder för organisk syntes
 • hitta relevant litteraturinformation genom databasökning
 • analysera, planera och utföra syntes av organiska föreningar med hjälp av moderna metoder
 • diskutera reaktioners selektivitet utifrån mekanistiska aspekter.

Innehåll

Katalytiska och stökiometriska metoder för syntes av organiska föreningar, inklusive aktuella metoder för bildning av C-C, C-N och andra C-heteroatombindningar. Presentation av litteraturrapporter om framsteg inom organisk syntetisk metodik. Kommunikationssträning, inklusive återkoppling och opposition. Laboratorieprojekt baserade på modern syntetisk metodik.

Undervisning

Föreläsningar, problemlösningssessioner, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp) anordnas i slutet av kursen. Laborationer och övriga obligatoriska moment motsvarar 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga publikationer