Kursplan för Preparativ organisk kemi

Preparative Organic Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB444
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 10 hp organisk kemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva syntetiskt relevanta organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanismer,
 • identifiera och diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer, samt entydigt redovisa kolföreningars struktur med användning av strukturformler och projektioner
 • förutsäga organiska föreningars egenskaper- inklusive reaktivitet- utifrån deras struktur, och diskutera hur dessa egenskaper kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden,
 • söka kunskap om, planera och genomföra grundläggande organiska transformationer och analyser för att lösa organisk-syntetiska problem,
 • genomföra enklare riskbedömning och löpande dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Organisk-kemiska reaktioner av relevanta föreningsklasser. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Stereokemi. Begrepp och reagens för synteskemi (t.ex. oxidation, reduktion, Lewissyror och Lewisbaser, Grignardreagens, organolitiumreagens) inklusive katalys. Syra-baskatalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller samt ekonomiska och miljömässiga ställningstaganden. Övningar i grundläggande metodik som används på ett organisk-kemiskt laboratorium inklusive användning av spektroskopiska och kromatografiska tekniker. I anslutning till laborationerna behandlas risker och skyddsfrågor i laboratoriearbete.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (6 hp). Laborationer (4 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1KB407 Organisk synteskemi eller 1KB419 Organisk synteskemi eller 1KB420 (Organisk kemi II).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart Organic chemistry

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bruice, Paula Yurkanis Essential organic chemistry

  3., Global ed.: Harlow: Pearson Education, 2016

  Rekommenderas för repetition.

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan