Kursplan för Koordinations- och metallorganisk kemi

Coordination and Organometallic Chemistry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB464
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi inklusive 15 hp organisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förutsäga och förklara geometri och struktur samt stereokemi för övergångsmetallkomplex.
 • förklara och beskriva bindningar i d-metallkomplex samt redogöra för 18 elektroners regeln.
 • beskriva olika metall-ligandbindningar med avseende på hapticitet och denticitet, på sigma- och pi-interaktioner.
 • tillämpa kunskap om fundamentalreaktionerna inom metallorganisk kemi för att konstruera katalytiska cykler.
 • redogöra för principer för homogen katalys och förklara olika begrepp inom katalytisk effektivitet.
 • förutse och diskutera selektiviteten av vanligt förekommande övergångsmetallkatalyserade processer inom metallorganisk kemi.

Innehåll

Teorin om struktur, bindning och reaktivitet hos övergångsmetallföreningar, inklusive olika typer av ligander och deras bindningssätt, ligandsubstitution och reaktivitet, samt deras roller i grundläggande metallorganiska reaktioner relevanta för katalys (såsom oxidativ addition, reduktiv eliminering, insertioner och beta-hydrideliminering). Katalys med avseende på grundprinciperna, hur effektivitet mäts (t.ex. med hjälp av TON och TOF), fördelar och nackdelar med homogen och heterogen katalys, samt hur man bestämmer vilken typ av katalys som gäller för en viss reaktion. Viktiga katalytiska reaktioner, såsom olika kopplingsreaktioner och hydrogenering.

Undervisning

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna motsvarar 1 hp. Slutbetyget erhålls som en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Spessard, Gary O.; Miessler, Gary L. Organometallic chemistry

  3. ed.: New York: Oxford University Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst