Kursplan för Organisk-kemisk spektroskopi

Spectroscopic Methods for Organic Chemistry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB465
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi inklusive Organisk kemi I, 10 hp, eller Fysikalisk kemi, 10 hp, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter gokänd kurs skall studenten kunna:

 • handha spektroskopisk utrustning såsom UV, MS, IR, NMR-spektrometrar.
 • analysera och tolka spektrala data så att produkten kan identifieras.
 • relatera NMR-parametrar såsom kemiskt skift, (chemical shift) skalära kopplingskonstanter, och relaxationstidskonstanter till molekylers struktur
 • analysera och tolka 1D och 2D NMR-spektra.
 • undersöka och utreda strukturen av typiska organiska föreningar (molekylvikt upp till ca. 500 Da) med hjälp av lämpliga magnetiska kärnresonans-experiment.
 • tillämpa ovanstående kunskaper för att på ett kritiskt och granskande sätt föreslå strukturen hos okända föreningar efter analys och tolkning av givna spektrala data.

Innehåll

Spektroskopiska metoder för strukturanalys såsom masspektrometri, kärnmagnetisk resonans, infraröd- och ultraviolett spektroskopi. Bakgrund till NMR-fenomenet, samband mellan NMR-spektra och molekylers struktur. Upptagning av rutinspektra (proton och kol), grundläggande databehandling (t.ex. viktningsfunktioner). 1D NMR-tekniker: dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra. 2D NMR-tekniker: Homo- och heteronukleär korrelation (COSY, TOCSY, HSQC, HMBC), mätning av nukleär Overhauser-effekt (NOESY, ROESY). Särskilt vikt läggs på att kursdeltagaren lär sig den praktiska användningen av NMR-utrustningen..

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, och seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning övas. Seminarier, laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov i slutet av kursen. Godkänt laboratoriearbete krävs också för att kursen skall godkännas. Det skriftliga provet motsvarar 3 hp. Laborationerna och därtill hörande redovisningar motsvarar 4,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Organic structural spectroscopy Lambert, Joseph B.; Gronert, Scott; Shurvell, Herbert F.; Lightner, David A.; Cooks, Robert Graham

  Second edition.: Harlow, Essex: Pearson, [2014]

  Finns även som e.bok: Organic Structural Spectroscopy: Pearson New International Edition av Joseph B. Lambert, Scott Gronert, Herbert F. Shurvell, David Lightner, Robert Graham Cooks E-bok, Engelska, 2015 ISBN: 9781292054056

  Se bibliotekets söktjänst