Kursplan för NMR-spektroskopi II

NMR Spectroscopy II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB470
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Genomgången NMR-spektroskopi I, 5 hp, eller Organisk-kemisk spektroskopi, 7,5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för den grundläggande funktionen av några vanliga pulssekvenser
 • optimera nyckelparametrar i dessa pulssekvenser samt kunna utföra enkla kalibreringar
 • kvantifiera blandningars sammansättning
 • självständigt planera och genomföra strukturbestämning av mera komplexa organiska föreningar (molekylvikt upp till ca. 500 Da) med hjälp av lämpliga NMR-experiment på ett effektivt sätt
 • diskutera effekten av dynamik i organiska och metallorganiska föreningar på deras NMR-spektra
 • planera och genomföra för kursen relevanta experiment samt tolka och dokumentera resultaten

Innehåll

Vektormodellen och dess samband med pulssekvenser. Pulssekvensers funktion. Parameterkalibrering och optimering. Strukturbestämning av en serie organiska molekyler med ökande komplexitet. Spektra av metallorganiska föreningar, fluxionalitet. Molekylär växelverkan och dess inverkan på NMR-spektra.

Undervisning

Seminarier samt laborationer. Laborationerna och därtill hörande genomgångar och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom ett skriftligt prov i slutet på kursen, genom godkända laborationer samt därtill hörande skriftliga rapporter och muntliga redovisningar och en muntlig redovisning i slutet på kursen. Det skriftliga provet och den muntliga redovisningen motsvarar 2 hp. Laborationerna och därtill hörande rapporter och muntliga redovisningar motsvarar 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Claridge, Timothy D. W. High-resolution nmr techniques in organic chemistry

  Third edition: Amsterdam: Elsevier, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk