Kursplan för Grundläggande organisk kemi

Introductory Organic Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB472
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången Grundläggande kemi, 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda regler för beskrivning av organiska föreningars struktur och stereokemi
 • relatera kemisk struktur till egenskaper som smältpunkt, kokpunkt, viskositet, kiralitet, syrastyrka, växelverkan med ljus (bl.a. färg), samt bindningsförmåga (vätebindningsförmåga, lipofilicitet, hydrofilicitet)
 • förklara begreppen nukleofil och elektrofil, ge exempel för funktionella gruppers vanligaste reaktioner, samt använda kemisk reaktionslära omfattande olika reaktionstyper såsom substitution, addition och elimination, och tolka reaktionsbenägenhet med hjälp av Lewis syra-basbegreppet
 • utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, redogöra för och använda kromatografiska metoder för bestämning av organiska ämnen, och dokumentera resultaten
 • beskriva hur några begrepp i kursen tillämpas inom biomolekylär- och läkemedelsområdet, och ge exempel på hur kemiska egenskaper och reaktivitet kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden
 • diskutera likheter och skillnader mellan transformeringar av biomolekyler in vivo och in vitro (t.ex. industriell syntes)

Innehåll

Olika modeller för att beskriva och förstå strukturen av organiska molekyler (funktionella grupper, isomeri, kiralitet och konformationer.) Egenskapskonsekvenser av bindningstyp och struktur. Växelverkan inom och mellan molekyler. Reaktionstyper: Substitution, eliminering, addition, radikalreaktioner, reaktionskinetik, katalys. Organisk kemi av biologisk relevanta föreningsklasser: Kolhydrater, lipider, aminosyror och peptider, nukleinsyror, samt betydelsen av stereokemin i dessa. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Exempel för katalytiska reaktioner: Syra-bas katalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller. Organisk-kemiska reaktioner i vatten. Jämförelse mellan syntes i biologiska system och industriell syntes. Orientering om spektroskopiska metoder i organisk kemi (UV, IR, MS, NMR). Analys av biomolekyler t.ex. peptider, nukleinsyror, med kemiska och spektroskopiska metoder. Grunderna för kromatografisk separation.

Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar teorin, syntesteknik, rening och separation med hjälp av kromatografiska metoder, samt strukturbestämning med hjälp av spektroskopiska metoder.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov (5 hp). Laborationer (5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB400 Organisk kemi och 1KB406 Bioorganisk kemi, eller med 1KB410 Organisk kemi I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.