Kursplan för Kvantmekanik och kemisk bindning II

Quantum Mechanics and Chemical Bonding II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB502
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Genomgången Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva kemisk bindning i fleratomära molekyler utifrån molekylorbitalbegreppet
 • beskriva grunderna för växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia
 • redogöra för de vanligaste spektroskopiska metoderna och använda dessa för att lösa tekniska och vetenskapliga problem
 • redogöra för tillämpningar inom teknik och samhälle

Innehåll

Molekylorbitaler, bindande och antibindande orbitaler. Pi-elektronteori. Valensbindningsmodellen. Orienterande om beräkningskemi. Spektroskopisk mätmetodik. Absorption och emission av strålning. Raman-teknik. Rotations- och vibrationsspektroskopi, elektroniska övergångar . Fluorescens och fosforescens. Laser. Magnetisk resonans. Tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, projekt och laborationer.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller i slutet av kursen. Skriftligt prov motsvarar 4 hp. Laborationerna och projekt motsvarar 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Banwell, C. N.; McCash, Elaine M. Fundamentals of molecular spectroscopy

  4. ed.: London: McGraw-Hill Book, cop. 1994

  Se bibliotekets söktjänst