Kursplan för Kemisk bindning med beräkningskemi

Chemical Bonding and Computational Chemistry

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi. Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp, rekommenderas.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kursen ska studenten kunna:
 

 • beskriva viktiga fysikaliska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi.
 • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekylära egenskaperna.
 • utföra databassökningar relaterade till molekylers struktur.
 • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till kvantmekaniska och statistisk-mekaniska beräkningsmodeller som används inom molekylmodellering.
 • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Analys av elektronstruktur och elektrontäthet. Molekylorbital- och valensbindningsteori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT, kraftfältsmetoder och grundläggande Hückelteori. Grundläggande statistisk, mekanik och Monte Carlo-metoder. Molekyldynamik. Modellering av molekylers struktur. Data mining av molekylär struktur.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Deltagande i laborationer och övningar är obligatoriskt.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna tillsammans med övriga obligatoriska moment motsvarar 6 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.