Kursplan för Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder för material

Electronic and Atomistic Simulation Methods for Materials

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB566
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Fysik A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-10-22
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-03-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp varav 100 hp inom teknik/naturvetenskap. 20 hp matematik. 75 hp inom kemi och/eller fysik. Därtill ska ett av följande alternativ vara uppfyllt 1) fasta tillståndets fysik, 5 hp, eller fasta tillståndets kemi, 5 hp, samt Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp, eller 2) genomgångna kurser inom 30 hp materialvetenskap, eller 3) genomgångna kurser i Introduktion till energilagring, 5 hp, och Materialkemi för batterier, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan olika elektroniska samt atomistiska simuleringsmetoder,
 • konstruera arbetsflöden för multiskalsimuleringar där elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder länkas och kopplas samman,
 • diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa materialrelaterade problem för ordnade och oordnade bulkmaterial, med och utan defekter,
 • beskriva och tillämpa metoder för att beräkna elektroniska och mekaniska egenskaper hos material.

Innehåll

Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder (Hartree-Fock, täthetsfunktionalteori, semi-empiriska metoder, kraftfält och maskininlärda potentialer). Strukturell och elektronisk karaktärisering. Multiskalmodellering (elektroner → atomer → kontinuerliga modeller) för material.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, hemuppgift, datorlaboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp), muntlig redovisning av hemuppgift (1 hp) samt skriftlig redovisning av laborationskurs (1 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.