Kursplan för Försöksplanering, datahantering och statistisk analys för materialvetare

Design of Experiments, Data Handling and Statistical Analysis for Material Scientists

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB570
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 20 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • konstruera och utvärdera försöksplaner för fullständiga och reducerade tvånivåers faktorförsök,
 • konstruera modeller för processers utfall och validera dessa,
 • redogöra för olika metoders fördelar, nackdelar, risker och begränsningar för att bedöma om och när de statistiska metoderna är tillämpbara,
 • använda statistisk programvara för planering, bearbetning och analys av multivariat data från olika källor,
 • välja lämpliga verktyg utifrån en undersöknings syfte, samt given datamängd och dess komplexitet, och tillämpa dem för sammanställning, bearbetning, analys och presentation genom skriftlig och muntlig framställan.

Innehåll

Teori och praktik i experimentdesign och försöksplanering, datahantering, samt tillämpad statistik. Exemplen på områden som behandlas är: grundläggande statistik och statistiska tester, hypotesprovning, konfidensintervall, linjär regression, metoder för multivariat analys såsom principalkomponentanalys (PCA) och projektion till latenta strukturer (PLS), faktorförsök, screening och optimering, variansanalys (ANOVA) och försöksplanering (DOE), samt molntjänster, databaser och datahantering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datalaborationer.

Examination

Skriftliga prov (3 hp) samt laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.