Kursplan för Molekylär bioenergetik och biofysik

Molecular Bioenergetics and Biophysics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB703
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp grundläggande kemi inklusive 5 hp biokemi och 5 hp fysikalisk kemi
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • Beskriva membranproteiners generella struktur och topologi

 • Förklara termodynamiska grundprinciper för biologisk energiomvandling

 • Beskriva de vanligaste komponenterna och redoxprocesserna i elektrontransportproteiner

 • Beskriva olika typer av energiomvandlande system i levande organismer

 • Använda spektroskopiska och andra fysikaliska analysmetoder som används för studier av membranproteiner och biologiska redoxprocesser

 • Redogöra för moderna metoder för studier av mekanismer i respiration och fotosyntes

 • Göra tydliga och pedagogiska muntliga och skriftliga redogörelser av enskild uppgift

Innehåll

Membranproteiners struktur, funktion och molekylära mekanismer och deras roll för biologisk energiomvandling. Områden som berörs är energiomvandling i eukaryota och prokaryota celler, med fokus på termodynamiska principer för biologisk elektronöverföring, fotosyntes och respiration. Stor tonvikt läggs på entropi, kemisk potential, och biokemiska standardtillståndet. Kursen skall ge förståelse för hur redoxprocesser genererar energi i cellen, och kopplingen mellan elektrontransport och protonöverföring. Tillämpningar såsom fotobiologisk bränsleproduktion, och genreglering av energimetabolismen hos cyanobakterier diskuteras.
Laborationerna avser att ge kunskap om och färdigheter i spektroskopiska och molekylärbiologiska metoder, för att studera membranproteiner och energiprocesser på molekylär nivå. Datorbaserad modellering används för teoretiska studier av membranproteiners struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt projekt med litteratursökningar och redovisning.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen (6 hp). Laborationer inklusive inlämningsuppgifter samt muntlig presentation av litteraturuppgifter (4 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Nicholls, David G.; Ferguson, Stuart John Bioenergetics

  4. ed.: Amsterdam: Academic Press, 2013

  Tillgänglig som e-bok via Uppsala universitetsbibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nicholls, David G.; Ferguson, S. J. Bioenergetics

  4th edition: Amsterdam: Academic Pr., 2013

  Alternativ som vanlig bok.

  Se bibliotekets söktjänst