Kursplan för Miljöteknik

Environmental Techniques

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB704
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 90 hp inom ingenjörsprogram
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva miljöproblemens karaktär och förändring under senaste århundradet.
 • beskriva orsaker till, effekter av samt eventuella åtgärder mot de viktigaste miljöproblemen (globalt. regionalt och lokalt).
 • kunna genomföra en förenklad livscykelanalys (LCA).
 • uppvisa översiktlig kännedom om myndigheter, lagar och förordningar som berör produkter och produktion, vilka kan påverka miljö och hälsa.
 • redogöra för det grundläggande syftet samt fördelar och nackdelar med miljöcertifiering.
 • redogöra för formulering av en policy, inventering och identifiering av betydande miljöaspekter samt miljörevision utifrån ett miljöledningssystem.

Innehåll

Globala, regionala och lokala miljöproblem. Svenska miljömål. Livscykelanalys. Miljöbalken och tillsynsmyndigheter. Miljöledningssystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt i form av förenklad livscykelanalys.

Examination

Skriftlig/muntligt prov och/eller inlämningsuppgifter under kursens gång (3 hp) samt godkänt projekarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ammenberg, Jonas; Hjelm, Olof Miljöteknik : för en hållbar utveckling

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst