Kursplan för Kemisk apparatteknik

Process Equipment Design

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB705
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Kemiska principer I och 10 hp matematik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva egenskaper och utföra beräkningar på strömmande fluider.
 • beskriva och dimensionera vanliga typer av pumpar.
 • beskriva och utföra beräkningar på vanliga värmeväxlare.
 • redogöra för huvudprinciperna hos de olika separationsmetoderna
 • ställa upp och lösa material- och energibalanser för de olika separationsprocesserna
 • beräkna erforderligt antal ideala steg numeriskt och grafiskt för en given separation
 • med hjälp av verkningsgrad beräkna verklig höjd på en kolonn.

Innehåll

Strömningslärans grundekvationer. Strömningsförlopp. Tillämpningar på tryckfallsberäkningar, flödesmätning, pumpar och fläktar. Strömning i porösa bäddar. Värmetransport genom ledning, konvektion och strålning. Värmeväxlare. Grundläggande teori för värme- och materieöverföring med tillämpning på indunstning, destillation, absorption, lakning och extraktion. Mekaniska enhetsoperationer som filtrering, fluidisation och sedimentation. Omrörning. Systemet luft-vatten med tillämpning på torkning. Rapportskrivning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Skriftligt tentamen (8 hp). Laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB702 Kemisk apparatteknik. Laborationerna sker på annan ort.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • McCabe, Warren L.; Smith, Julian C.; Harriott, Peter. Unit operations of chemical engineering

  7. ed.: Boston: McGraw Hill, 2005

  Se bibliotekets söktjänst