Kursplan för Förnybar energiteknik och samhälle

Renewable Energy Technology and Society

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB752
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Alternativ 1: 120 hp med 90 hp naturvetenskap/teknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

  Alternativ 2: 120hp med 75hp fysik eller kemi samt 10 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och analysera sociala och ekonomiska processer som inverkar på hur teknik för förnybar energi, speciellt den baserad på kemiska metoder för energiomvandling och energilagring, nyttjas av olika grupper i samhället. 
 • utvärdera samhälleliga systemeffekter av förnybar energiteknik, specifikt målkonflikter. 
 • beskriva och tillämpa metoder för samskapande, samt identifiera vilka dilemman som kan uppkomma vid implementering av förnybar energiteknik i samhället.

Innehåll

De 17 globala målen för hållbar utveckling; ekonomisk och social hållbarhet; resiliens; gentrifiering och segregation; rättvis energiomställning; systemanalys och målkonflikter; grön tillväxt; städers energikonsumtion; stadintegrerad förnybar energiteknik; energi- och transportfattigdom; prosumers av förnybar energi; planetära gränser; cirkulär konsumtion och cirkulär kemi; metoder för samskapande; lärdomar från introduktion av dagens förnybara energitekniker (fokus på kemisk energiomvandling och -energilagring); perspektiv från offentliga aktörer och företag inom energisektorn.

Undervisning

Föreläsningar, grupparbeten, seminarier och litteraturprojekt.

Fördjupande grupparbeten om förnybar energiteknik och (i) stad kontra landsbygd, (ii) global nord kontra syd, (iii) dilemman vid klimatanpassningar av bostadsområden (renovräkningar), (iv) smart teknologi och sakernas internet. Fokus på energitekniker baserade på kemi.

Examination

En skriftlig tentamen (3 hp) vid kursens slut. Aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och litteraturprojekt (2 hp). 


Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.