Kursplan för Proteinbioteknik

Protein Biotechnology

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB762
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Tillämpad bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-05-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Makromolekylers struktur och funktion, 15 hp eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att studenten ska få avancerade kunskaper om storskalig proteinproduktion inom bioteknologisk industri.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva hela processen kring storskalig industriell proteinproduktion för att producera proteiner som uppfyller kvalitetskraven från industrin och regulatoriska myndigheter (GLP/GMP), vilket inkluderar cellodling i bioreaktorer och rening/analys av proteiner.
 • använda en bioreaktor på olika sätt för att producera proteiner.
 • genomföra reningen av proteiner på olika sätt.
 • genomföra karakteriseringen av proteiner med olika analytiska tekniker.
 • planera storskaliga industriella proteinproduktionsprocesser, vilket inkluderar att effektivt organisera och kommunicera i en grupp.

Innehåll

Cellodling i bioreaktorer. Rening av proteiner i preparativ skala. Karakterisering av proteiner med moderna bioanalytiska tekniker. GLP (Good Laboratory Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice). Lagstiftning och reglering.

Grupparbete: planering av storskaliga industriella proteinproduktionsprocesser.

Studiebesök vid biotekniska företag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer,samt projektarbete i grupp med muntliga och skriftliga presentationer. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut och/eller under kursens gång motsvarar 5 hp. I kursen ingående laborationer samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationsrapporterna samt godkänt grupparbete är poängsatta med 5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kurser 1KB600.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.