Kursplan för Molekylär bioteknik för förnybar energi

Molecular Biotechnology for Renewable Energy

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB764
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F, Molekylär bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Genombiologi, 5 hp eller Proteinbioteknologi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera begreppen förnybar energi och energibärare, samt energiproduktion och energiförbrukning på nationell, europeisk och internationell nivå
 • utifrån fördjupade kunskaper om solenergi, fotosyntes och molekylärbiologi redogöra för produktion av biomassa från fotosyntetiserande organismer för energiproduktion
 • analysera, redogöra för och diskutera biologiska möjligheter och gentekniska utmaningar i samband med att designa mikroorganismer som producerar bioetanol, biometan och biovätgas samt råmaterial för produktion av biodiesel
 • utifrån fördjupade kunskaper om bioreaktorer designa och välja system och parametrar för storskaliga enheter som omvandlar solenergi till förnybara biobränslen
 • kritiskt analysera och presentera styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga ämnesrelaterade presentationer

Innehåll

Energi, förnybar energi, energibärare, växthusgaser. Solenergi, förnybar elektricitet, fotosyntes, biomassa från fotosyntetiserande organismer, traditionell samt molekylär växtförädling. Biobränslen, bioetanol, biodiesel, biometan, biovätgas. Design och konstruktion av mikroorganismer med en önskvärd metabolism, syntetisk biologi. Biorektorer, fotobioreaktorer. Bränslekedjor, Livscykelanalyser.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier. Flertal näringslivskontakter, inklusive studiebesök, med myndigheter och företag inom förnybar energi.

Examination

Skriftligt prov vid slutet av kursen (8 hp) Laborationer med tillhörande seminarier och diskussioner (5 hp) samt skriftliga och muntliga framställningar (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.