Kursplan för Molekylär bioteknik för produktion

Molecular Biotechnology for Production

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB769
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  210 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 25 hp från avslutade profilkurser: Proteomik och metabolomik, Fysikalisk molekylärbiologi, Makromolekylära maskiner, Processteknisk modellering, Mikrobiella reglermekanismer, Syntetisk biologi, Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science, Proteinbioteknologi, Nanobioteknik, Biosensorer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett biotekniskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra ett biotekniskt projekt som syftar till att designa, utveckla och undersöka/testa biotekniska produktionssystem för hållbar produktion av t.ex. läkemedel eller finkemikalier
 • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
 • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
 • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet

Innehåll

Studierna genomförs i form av laborativa projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och kan handla om t.ex. utveckling av olika aspekter av bioteknisk produktion av t.ex. läkemedel, förnybar energi, proteiner och finkemikalier. Kursen innehåller undervisningsmoment som behandlar hållbarhetsaspekter på bioteknisk produktion, samt övning i att göra livscykelanalyser (LCA) för produktionssystem. Det ingår även industrikontakter, t.ex. i form av studiebesök, samt träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, seminarier och studiebesök.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.