Kursplan för Specialkurs i matematik

Honours Course in Mathematics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8). Deltagarna förutsätts samtidigt läsa annan matematikkurs i början av sin utbildning.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Kursen har tre syften: för det första att ge studenterna tillfälle att inhämta fördjupade kunskaper i matematik i anslutning till den första terminens studier, dvs. i bl.a. algebra och kombinatorik, matematisk analys och linjär algebra; för det andra att studenterna förvärvar kännedom om informationssökning och biblioteksresurser inom de matematiska vetenskaperna; för det tredje att studenterna får möjlighet att samverka med aktiva forskare inom de matematiska vetenskaperna och därigenom förvärva kännedom om forskningsprocessen och om samhälleliga aspekter av matematisk forskning.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ha fördjupade kunskaper inom några av de områden av matematiken som behandlas under första terminens universitetsstudier
 • självständigt kunna söka matematisk information
 • ha orienterat sig om något aktuellt forskningsområde vid institutionen
 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation av ett ämne med matematiskt innehåll.

Innehåll

Kardinaltal, kombinatorik, algebra, linjär algebra, differential- och integralkalkyl I en variabel, topologi. Informationssökning lokalt och globalt. Intervjuer och samtal med forskare inom någon av de matematiska vetenskaperna.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter som delas ut under kursens gång. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Litteratur efter lärarens anvisningar

  Matematiska institutionen,