Kursplan för Algebraiska strukturer

Algebraic Structures

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Algebra I, Linjär algebra II. Kursen Algebra II rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp och definitioner för grupper, ringar och kroppar;
 • exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
 • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;
 • beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;
 • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för matematisk behandling lämplig form;
 • använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa problem om grupper, ringar och kroppar;
 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Begreppet grupp. Isomorfi och homomorfi. Undergrupper och restklasser. Ordning av ett gruppelement, cykliska grupper. Normala undergrupper, kvotgrupper. Gruppaktion på en mängd,
bana, stabilisator, konjugation. Lösbara grupper och Sylowsatser. Abelska grupper. Klassifikation av ändligt genererade abelska grupper.

Begreppet ring. Isomorfi och homomorfi. Underring, ideal och kvotring. Inverterbara element, maximala ideal. Konstruktioner av icke-kommutativa ringar: matrisringar över godtyckliga ringar, ringar av operatorer, underringar av sådana ringar, kvaternionringen. Irreducibla element, primelement, primideal och huvudideal i en kommutativ ring. Euklidiska ringar. Entydig faktorisering i Euklidiska ringar. Faktoriella ringar: största gemensamma delare och minsta gemensamma multipel, Gauss sats. Irreducibilitetskriterier för polynom över faktoriella ringar: Gauss lemma, Eisensteins kriterium.

Begreppet kropp. Automorfigruppen. Ändliga kroppar. Kroppsutvidgningar. Algebraiska och transcendenta utvidgningar. Separabla och normala utvidgningar. Galoisgruppen. Galoisteorins fundamentalsats. Lösbarhet av algebraiska ekvationer. Formler för tredje- och fjärdegradsekvationer. Geometriska konstruktionsproblem.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt och muntligt prov. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

eller

eller