Kursplan för Algebra och vektorgeometri

Algebra and Vector Geometry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • lösa trigonometriska ekvationer;
 • räkna med komplexa tal;
 • definiera och räkna med de elementära funktionerna;
 • använda vektorer och vektorräkning;
 • lösa linjära ekvationssystem och räkna med matriser;
 • beräkna inverser av matriser;
 • beräkna determinanter;
 • beräkna egenvärden och egenvektorer.

Innehåll

Elementära funktioner: polynom, rationella funktioner, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner och ekvationer. Potens- och logaritmlagar, trigonometriska formler.

Komplexa tal på grundform och polär form, geometrisk tolkning.

Vektorer i planet och rummet, vektorräkning, skalär- och vektorprodukt. Räta linjer och plan. Avståndsberäkningar i planet och rummet.

Linjära ekvationssystem: Gausselimination, total- och koefficientmatris.

Matriser: matriskalkyl, matrisinvers. Determinanter av ordning 2 och 3. Egenvärden och egenvektorer.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. 

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Skriftligt prov (1 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Baskurs i matematik, Algebra och geometri och Linjär algebra och geometri.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

För kurstillfällen givna i Uppsala på Svenska

 • Rodhe, Staffan; Sollervall, Håkan Matematik för ingenjörer

  6. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

För kurstillfällen givna i Visby på Engelska

 • Croft, Tony Engineering mathematics : a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers

  Fifth edition.: Harlow, England: Pearson, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk