Kursplan för Komplex analys

Complex Analysis

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp matematik inklusive Flervariabelanalys, alternativt 40 hp fysik och 40 hp matematik inklusive Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppen analytisk funktion och harmonisk funktion samt för betydelsen av Cauchy-Riemanns ekvationer;
 • redogöra för begreppet konform avbildning och dess samband med analytiska funktioner, samt känna till de elementära funktionernas avbildningsegenskaper;
 • redogöra för Möbiusavbildningar och deras avbildningsegenskaper samt kunna använda dem för konforma avbildningar;
 • redogöra för definitionen av samt beräkna komplexa konturintegraler;
 • redogöra för samt använda Cauchys integralsats och integralformler samt några av dessas konsekvenser;
 • analysera enkla funktionsföljder och funktionsserier med avseende på likformig konvergens, kunna redogöra för potensseriers konvergensegenskaper samt kunna utveckla analytiska funktioner i Taylor- eller Laurentserier i ett givet område;
 • redogöra för grundläggande egenskaper hos analytiska funktioners singulariteter, kunna bestämma nollställen och polers ordning samt beräkna residuer och använda residueteknik för beräkning av integraler;
 • bestämma antalet rötter till enkla ekvationer i ett givet område;
 • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område och kunna beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;
 • använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa matematiska problem;
 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Komplexa tal, topologi i C. Funktioner av en komplex variabel, gränsvärde, kontinuitet och deriverbarhet. Cauchy-Riemanns ekvationer med konsekvenser. Analytiska och harmoniska funktioner. Konform avbildning. Elementära funktioner från C till C och avbildningsegenskaper, speciellt Möbiusavbildningar och exponentialfunktionen. Lösning av randvärdesproblem i planet för Laplaces ekvation med hjälp av konforma avbildningar. Komplex integration, Cauchys integralsats och integralformel med konsekvenser. Maximumprincipen för analytiska och harmoniska funktioner. Konjugerat harmoniska funktioner. Poissons integralformel. Likformig konvergens och analyticitet. Potensserier. Taylor- och Laurentserier med tillämpningar. Nollställen och isolerade singulariteter. Residukalkyl med tillämpningar. Argumentprincipen och Rouchés sats. Orientering om sammanhang med Fourierserier och Fourierintegraler.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Komplex analys, allmän kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019