Kursplan för Examensarbete C i matematik

Degree Project C in Mathematics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA079
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp matematik. Flervariabelanalys M. Linjär algebra II. 15 hp matematik på nivå G2F genomgångna (får läsas parallellt med examensarbetet). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 •  identifiera relevanta frågeställningar inom matematikområdet;
 • planera och genomföra ett självständigt arbete i matematik inom givna tidsramar;
 • redovisa ett matematisk arbete i form av en skriftlig rapport och genom en muntlig presentation;
 • göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter.

Innehåll

Det självständiga arbetet kan bestå i att studenten tillämpar sina kunskaper från tidigare genomgångna kurser i matematik på något praktiskt eller teoretiskt problem. Det kan också bestå i att studenten självständigt fördjupar och utvidgar sina tidigare vunna kunskaper genom att läsa in sig på något för honom eller henne nytt område och redovisar detta i form av en sammanfattning av områdets viktigare frågeställningar och resultat. Det är även möjligt att genomföra arbetet som ett projekt av matematisk karaktär på till exempel ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Handledning i grupp eller individuellt. Inledande föreläsningar. Seminarier.

Examination

En presentation av det pågående arbetet görs vid ett seminarium i mitten av kursen. Arbetet redovisas slutgiltigt genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation på ett seminarium i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med handledaren