Kursplan för Matematikens historia

History of Mathematics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA137
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A11/14)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för huvuddragen i babylonisk,egyptisk och kinesisk matematik;
 • redogöra för indisk och arabisk matematik;
 • beskriva den klassiska grekiska matematiken;
 • redogöra för huvuddragen av algebrans utveckling fram till 1600-talets mitt;
 • redogöra för talteori under 1600- och 1700-talen;
 • redogöra för analysen fram till 1800;
 • redogöra för sannolikhetsteorin under 1600- och 1700-talen;
 • redogöra för utvecklingen av icke-euklidisk geometri.

Innehåll

Babylonisk, egyptisk, indisk, kinesisk, klassisk grekisk och arabisk matematik. Västerländsk matematik fram till ca 1800.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020