Kursplan för Grafteori

Graph Theory

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA170
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 35 hp matematik inklusive Linjär algebra II och Sannolikhet och statistik eller Sannolikhetsteori I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera och bevisa centrala satser om träd, matchningar, konnektivitet, färgläggningar och planära grafer;
 • beskriva och tillämpa några grundläggande algoritmer för grafer;
 • använda grafteorin som verktyg vid modellering.
 • redogöra för viktiga klasser av grafteoretiska problem;

Innehåll

Grundläggande grafteoretiska begrepp: vägar och cykler, konnektivitet, träd, uppspännande delgrafer, bipartita grafer, Hamilton- och Eulercykler. Algoritmer för kortaste väg och uppspännande träd. Matchning. Planära grafer. Färgläggning. Flöden i nätverk, maxflöde-minsnittsatsen. Slumpgrafer. Strukturegenskaper hos stora grafer: graddistribution, klustringskoefficient, preferential attachment, karakteristiska väglängder och små nätverk. Tillämpningar inom biologi, informationsteknologi och samhällsvetenskap.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Diestel, Reinhard. Graph theory

  4th ed.: Heidelberg: Springer, c2010.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Föreläsarens material och anteckningar

  Matematiska institutionen,